Helhetlig vurdering av bruker

Rutine "fireukers samtale" (for hjemmesykepleien).


Formål

Jevnlig helhetlig vurdering av brukere/pasienter hvor evne til å ivareta egen brannsikkerhet er en del av den helhetlige vurderingen.

Rutinebeskrivelse

Primærkontakt skal starte kartlegging av bruker umiddelbart vha. en sjekkliste som gjennomgår ernæring, fallproblematikk, kognitiv situasjon, syn, hørsel, tannhelse, endring i helsetilstand, brannsikkerhet, hjelpemidler mm.

Kartleggingen skal ferdigstilles innen 4 uker. Vurderingen skal gjentas minimum hver 6. måned, ved endring i behov/helsetilstand eller etter utskriving fra sykehus.

Sjekklisten inneholder også brannrelaterte spørsmål:

Er brukers hjemmesituasjon forsvarlig (brann, sikkerhet, helsetilstand): Er det spesielle utfordringer når det gjelder brannsikkerhet?

Det kan eksempelvis være:

Hørsel/kognitiv forståelse: Hører og forstår bruker røykvarsleren? Vil bruker forstå en brannsituasjon?

Syn/bevegelighet: Klarer bruker å komme seg raskt nok ut av boligen på egenhånd hvis det begynner å brenne?

Har bruker nødvendige tekniske hjelpemidler? Eks.: trygghetsalarm koplet til røykvarsler, komfyrvakt, røykvarsler tilpasset hørselshemmede, mobilt eller automatisk slokkeanlegg.

Hvis det avdekkes spesielle utfordringer, følg rutinen "Forebyggende brannvern for brukere av hjemmebasert omsorg", med sjekkliste for brannvern.